Det pædagogiske paradigmeskifte - læreprocesser og evaluering

"Hvor der tidligere var fokus på formidling af stoffet fra lærer til elev planlægges og gennemføres meget undervisning nu med fokus på læreprocesserne og de rammer for selvstændig udfoldelse af potentialer, som eleverne og de studerende kan bevæge sig indenfor."

Sådan står der i forordet til den FoU-publikation som Undervisningsministeriet udgav i juli 1997 om "Evaluering og læreprocesser". Publikationen er udarbejdet af Ole Dibbern Andersen og Erling Petersson fra Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. Der tales om et paradigmeskifte - et behov for en ny måde at tænke pædagogik på - idet vægten er flyttet bort fra læreren eller instruktøren som den, der alene fastsætter rammerne for og udformer undervisningen, og hen til eleverne/kursisterne, der nu selv er medansvarlige, organiserende og lærende. Samtidig ses en tendens til, at de faglige kvalifikationer forskyder sig i retning af metodebeherskelse på bekostning af egentlig paratviden.

Paradigmeskiftet, den nye måde at tænke pædagogik på, har bl.a. rod i den generelle udvikling hen imod den enkeltes større ansvar for sig selv og eget liv - og hermed også for egen læring. Vi lever i dag med nogle andre værdier, end vi gjorde for bare nogle få år tilbage - og man taler nu oftere om det moderne menneskes værdikrise - "hvem er jeg?", "hvad vil jeg med livet?" o.s.v. Det enkelte menneske er nemlig i højere grad end tidligere sit eget livs "projektleder", det vil sige, at det enkelte menneske selv må definere og skabe rammerne for sit eget liv, hvor det tidligere i høj grad var skabt på forhånd ved at man kendte sin plads i samfundet, man vidste nogenlunde hvilket job, der var tiltænkt én, og man havde en bestemt tro o.s.v.

I sin bog om "Barndomspsykologi - udvikling i en forandret verden" beskriver Dion Sommer en trend, hvor børn deltager i familielivet som "forhandlingspartnere" med medindflydelse og medansvar for dagligdagen. Disse børn vil være "nysgerrige, socialt motiverede, lærevillige, lettere udisciplinerede, diskussionslystne, med en "jeg-vil-ses-og-høres"-holdning og begrænset respekt for autoriteter". Trenden i børneopdragelsen og måden at tænke pædagogisk på fra vuggestuen til kurser i virksomhederne har altså ændret sig. Disse børn, der nu går i folkeskolen og som senere vil vise sig i vores virksomheder og på vores kurser, har en anden måde at anskue verden på og vil også stille nogle andre krav til os. De vil - som Dion Sommer udtrykker det - "høres og ses som individer". De vil behandles som personer, der bør lyttes til og vil ikke være tilfredse med kun at blive opfattet som en anonym del af en gruppe.

Det pædagogiske paradigmeskifte som Andersen og Petersson henviser til, hænger altså sammen med disse nye værdier og det nye menneskesyn, og alt dette vil og må smitte af på den måde, man tilrettelægger og evaluerer sin undervisning på - også når vi taler voksenuddannelse på kurser af kortere eller længere varighed. I publikationen fra Undervisningsministeriet sættes fokus på evalueringen, idet denne meget betydningsfulde dimension jo er det redskab, der skal tilgodese, at undervisningen til stadighed udvikles og forbedres. Andersen og Petersson sætter nogle grundantagelser op for, hvordan god evalueringspraksis ser ud og kan praktiseres. I disse grundantagelser lægges der vægt på, at

  • "evalueringen må organiseres som selvevaluering og gensidig evaluering"
  • "evaluering skal anskues procesorienteret"
  • "evalueringen må fungere som et styringsværktøj i skolekulturen"

Vi er her altså kommet milevidt væk fra de sædvanlige standardevalueringer, hvor kursisten alene skal give sin vurdering af kursets indhold, instruktørens præstation og ikke at forglemme maden og kursusstedet. I publikationen findes der nogle gode eksempler på skemaer, der er særdeles anvendelige som inspiration. Vi kan derfor kun anbefale denne FoU-publikation, som giver ideer til, hvordan læring og evaluering kan følges ad og udvikles sammen, og hvordan der kan prøves nye veje i evalueringen.

Kilder:

Ole Dibbern Andersen og Erling Petersson, Ole Dibbern Andersen og Erling Petersson, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse: Evaluering og læreprocesser, Undervisningsministeriet, FoU-publikation, nr. 20, 1997.

Dion SommerDion SommerDion Sommer, Barndomspsykologi - udvikling i en forandret verden, Hans Reitzels Forlag 1996.

For mere information kontakt: HORISONT, Benny Berthelsen, Telefon/fax: 70 20 37 77 Internet: bb@horisont.com