Den nære fremtid og arbejdslivet

Højere uddannelse, globalisering, hjemmearbejde, outsourcing, følelsernes vigtighed, mangel på arbejdskraft - budene på, hvordan den nære fremtid indenfor de nærmeste 10 år vil se ud, er mange og også forskelligartede.

Vi har kigget lidt i krystalkuglen ved hjælp af bl.a. sociologen Anthony Giddens, der har skrevet flere bøger om den nære fremtid både på samfunds- og individniveau, og ved hjælp af Daniel Goleman, der har skrevet den meget populære bog om følelsernes intelligens.

Når man taler om den nærmeste fremtid bliver den kaldt meget forskelligt - Institut for Fremtidsforskning har i en række artikler og foredrag kaldt det for helhedssamfundet eller det 5. samfund, Giddens taler om sen-moderniteten og atter andre om postmodernismen eller et samfund bundet sammen af netværk. Fælles for alle scenarierne er, at de mener, at vi er hastigt på vej væk ud af informationssamfundet eller hvad det nuværende samfund nu end kommer til at hedde i fremtidens historiebøger - og på vej ind i et helt anderledes samfund.

I arbejdsmæssige sammenhænge er virksomhederne interesserede i, hvordan markedet og økonomien vil forme sig, men i høj grad også, hvordan medarbejderprofilerne ser ud. Indenfor områderne arbejdsmetode, arbejdsindhold og medarbejderprofiler har vi sammenstillet en række bud på den nære fremtid. Sidst i denne artikel har vi beskrevet, hvordan vi i HORISONT på nogle udvalgte områder kan hjælpe med til at sikre, at en virksomheds strategier på medarbejdersiden hele tiden er fremtidssikret - så godt, som det nu er muligt - men også nogle mere konkrete områder i dagligdagen, hvor man kan sætte ind.

Men først til det sammenstillede scenarium: ArbejdsmetodeMen først til det sammenstillede scenarium: Arbejdsmetode: Fælles for mange fremtidsscenarier er temaet globalisering, hvilket vil sige, at vi lever i en verden, hvor de fysiske afstande udviskes i kraft af computerteknologien. Det er blevet nemt at kommunikere på tværs af afstande, fordi man ved hjælp af computeren kan gå i dialog med én til flere andre gennem lyd, billeder og tekst. Denne mulighed benyttes i stigende udstrækning af private, men har været brugt i årevis blandt nogle af verdens førende forskere, der typisk befinder sig i hver sin verdensdel og blandt de ansatte i multinationale virksomheder. Virksomheder kan koordinere produktion, distribution og markedsføring af deres produkter verden over ved at organisere, at en række mennesker handler i forhold til et bestemt mål, men ikke nødvendigvis på samme tid og sted. Der findes i dag virksomheder, der har outsourcet alt på nær den øverste ledelse og koordineringen – man kan have produktion i Fjernøsten, markedsføringsafdelingen i Italien, distributionen i Tyskland og målfastsættelse, strategier og koordinering m.v. i Danmark. For virksomheden og den enkelte medarbejder, der ikke arbejder med produktion eller andre stedafhængige opgaver, betyder dette, at helt eller delvist hjemmearbejde pludselig bliver en attraktiv mulighed.

ArbejdsindholdArbejdsindhold: Igen primært på grund af den hastige teknologiske udvikling vil en lang række rutineopgaver falde bort. Computeren sørger for automatisering af en lang række opgaver, hvor kun fantasien sætter grænser for, hvor langt vi kan komme på dette område i fremtiden. Men som historien gentagne gang har vist betyder automatiseringen ikke så meget tab af arbejdspladser, men i højere grad nye arbejdsopgaver. Disse nye arbejdsopgaver bliver mere specialiserede, hvilket betyder krav til medarbejderne om en endnu højere grad af viden og kvalifikationer, men også evnen til at anvende de kreative egenskaber. Samtidig bliver ledelsesopgaverne også ændret, idet medarbejderne i højere grad selv kommer til at stå for nogle af de traditionelle lederopgaver - det er ikke længere nødvendigt eller ønskværdigt med ledere, der bruger meget tid på kontrol, opgavefordeling o.s.v. Man har i mange år sagt, at lederne skulle være mere ledere - men i den nære fremtid er det klart andre kvaliteter i retning af følelsesmæssig kompetence - en forståelse for andre mennesker og interpersonelle forhold - og stort personligt overskud, der er brug for.

MedarbejderprofilerMedarbejderprofiler: Øget refleksivitet er et af nøgleordene. Mennesket tænker i høj grad over eksistentielle spørgsmål og søger at finde ud af, hvordan levet kan leves bedst muligt - hvilket selvfølgelig vil være forskelligt fra person til person. Det er frem for alt vigtigt, at familie, interesser, arbejde og fritid er i harmoni. Man ser allerede i dag en tendens til at mange prioriterer forskelligt i forskellige aldre og mere og mere prioriterer på baggrund af deres interesser og personlige behov - nogle fravælger karrieren i en periode til fordel for familien, andre nedsætter arbejdstiden for at kunne bruge mere tid på personlige interesser o.s.v. At kunne bruge kreativitet og viden, at kunne involvere sig dybt i flere forskelligartede opgaver, at kunne disponere over egen tid og sidst men ikke mindst at kunne have tid til at være sammen med andre mennesker vil uden tvivl ligge højt på ønskesedlen for mange medarbejdere.

Fremtidsscenarierne giver os en lang række opgaver på personaleområdet både på det strategiske niveau og helt konkret ledelsesmæssigt i dagligdagen.

Nogle af de spørgsmål, hvor vi i HORISONT kan være med til at hjælpe, er ved besvarelse af følgende spørgsmål:

  • De ændrede arbejdsopgaver med øget specialisering kræver andre medarbejderprofiler og hermed udvikling af de nuværende medarbejdere - hvordan og hvornår? Hvordan indretter vi gode, attraktive arbejdspladser til de kommende medarbejdere?
  • Hvordan indfører man helt eller delvist hjemmearbejde, hvordan sikrer man sig medarbejderes tilknytning til virksomheden og hvad er en leders opgaver, når begrebet daglig ledelse ændres?
  • Ledelsesrollen ændres i den nære fremtid, og traditionelle ledelsesopgaver klarer medarbejderne selv - hvad skal lederne lave, hvad skal medarbejderne lave og hvordan sikrer vi os, at både ledere og medarbejdere er klædt godt nok på til at klare dette?

For mere information kontakt: HORISONT, Benny Berthelsen Telefon/fax: 70 20 37 77 Internet: bb@horisont.com 

Andre nyhedsbreve

Professor Albert Bandura og hans begreb "self-efficacy"

Kundeundersøgelse  som ledelsesværktøj

Det pædagogiske paradigmeskifte - læreprocesser og evaluering

Den nære fremtid og arbejdslivet

Hvorfor gøre konsulentarbejdet systemisk?

Fremadrettede klima- og trivselsundersøgelser

Nyt værktøj til analyse af kommunikation

Erfa-grupper suppleret med ny viden

Er der brug for medarbejdersamtale- sytemer i det næste århundrede?

Engagerende og udbytterige spil med utallige anvendelsesmuligheder

Nyt simulationsspil i Danmark til teamlæring

Konfliktløsning - mediation i privatlivet og på arbejdet

Gastronomi og Teamudvikling - hånd i hånd

Fra leg til resultater