Konfliktløsning - mediation i privatlivet og på arbejdet

Mediation, der er en metode til løsning af konflikter såvel i privatlivet som på arbejdspladserne, er blevet er stadigt mere udbredt fænomen.

I første omgang har mange i Danmark stiftet bekendtskab med det gennem medierne bl.a. i forbindelse med amerikanske skolelæreres anvendelse af værktøjet i skolegården overfor børn og teenagere. Men også herhjemme er begrebet begyndt at blive anvendt af såvel pædagoger som indenfor advokatpraksis. Jurastuderende tilbydes f.eks. kurser i mediation for at kunne lave forlig på en for alle parter tilfredsstillende og udbytterig måde uden at skulle i retten.

Men ifølge forfatterne til bogen "The Mediator’s Handbook" er mediation anvendeligt i såvel vores dagligdag i familien som på enhver arbejdsplads. Men hvad er mediation egentlig? Mediation er enhver proces til løsning af uoverensstemmelser, hvor en udenforstående hjælper parterne med at forhandle en løsning. Mediation er en metode til at løse konflikter på, hvor de implicerede parter bliver tilfredse. Det er nemlig deres egne løsningsforslag, der forhandles og danner baggrund for løsningen. Mediation er brugbart i forbindelse med en bred vifte af konflikter, specielt efter episoder, hvor parterne har været følelsesmæssigt involveret eller hvor parterne står meget langt fra hinanden i deres billede af løsning på konflikten.

Men hjælper mediation virkelig? Hertil svarer forfatterne til "The Mediator’s Handbook" frit oversat følgende: "Mediation kan nogen gange virke imponerende godt. Deltagerne løser problemer, kommer af med oplevelsen af uretfærdighed og får repareret brudte relationer med andre mennesker. Nogen gang kan mediationsprocesser dog gå galt og efterlade parterne endnu mere vrede eller fulde af håbløshed end før. Men som oftest er resultatet mindre dramatisk: mennesker finder svar på i det mindste nogen af deres bekymringer og går følelsesmæssigt lettede væk med en aftale, som de for hovedpartens vedkommende vil overholde".

Som forfatterne til "The Mediator’s Handbook" skriver, er mediation "no big deal". Mediation har fundet sted så længe mennesker har sloges og de fleste af os anvender og lærer mediationsteknikken mere eller mindre bevidst igennem vores hverdagserfaringer.

Mediationsproces består som nævnt af en udenforstående person og så selvfølgelig de involverede parter. Målet med en mediationsproces er, ifølge forfatterne til bogen "From Conflict to Cooperation", i mediationsfasen af en konfliktløsning at hjælpe parterne til at udvikle en gensidig acceptabel handlingsplan. Mediatorens fornemmeste rolle er at være neutral, at sikre en god atmosfære, der danner grobund for kreative ideer til løsninger og at sikre, at de formelle regler overholdes. De formelle regler handler om rammerne for mediationsprocessen, f.eks. måden man taler sammen på, opbygning af agenda, opsamling på aftalen osv.

I Horisont finder vi mediation interessant, fordi det er så effektivt et værktøj til løsning af konflikter med enkle midler. Det kræver blot, at mediatoren kender til og overholder nogle simple regler og derudover har en god forståelse af sin egen rolle som neutral hjælper i konflikten. En mediator kan være såvel en medarbejder som en leder, men vi ser en fordel i, at ledere generelt kender til metoden.

Som en sidegevinst kan alle med børn bruge mediation – ikke kun til at hjælpe børnene med få løst konkrete konflikter, men i lige så høj grad til at lære børnene, at konflikter kan løses på en ligeværdig måde, hvor der tages hensyn til alle involverede parters behov, ønsker og følelser.

Der findes en hel del litteratur om emnet, også på dansk. Men vi synes specielt nedenstående to bøger giver god introduktion til emnet samtidig med at de er overskueligt opbygget og praktisk anvendelige.

  • Dr. Beverly Potter: From Conflict to Cooperation: How to mediate a dispute, Ronin Publishing, Inc., 1996

  • Jennifer E. Beer with Eileen Stief: The Mediator’s Handbook, New Society Publishers, 1982, 1997


For mere information kontakt: HORISONT, Benny Berthelsen Telefon/fax: 70 20 37 77 Mail: bb@horisont.com

Andre nyhedsbreve

Professor Albert Bandura og hans begreb "self-efficacy"

Kundeundersøgelse  som ledelsesværktøj

Det pædagogiske paradigmeskifte - læreprocesser og evaluering

Den nære fremtid og arbejdslivet

Hvorfor gøre konsulentarbejdet systemisk?

Fremadrettede klima- og trivselsundersøgelser

Nyt værktøj til analyse af kommunikation

Erfa-grupper suppleret med ny viden

Er der brug for medarbejdersamtale- sytemer i det næste århundrede?

Engagerende og udbytterige spil med utallige anvendelsesmuligheder

Nyt simulationsspil i Danmark til teamlæring

Konfliktløsning - mediation i privatlivet og på arbejdet

Gastronomi og Teamudvikling - hånd i hånd

Fra leg til resultater